LPP – Grej of the day

Syfte

  • Ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära.

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.”

Arbetssätt:

  • Läraren berättar med stöd av text, bilder och/eller film om ett ämne (en ”grej”).
  • Platser märks ut på en världskarta som finns i klassrummet.
  • Eleverna återberättar för mig och sina föräldrar vad de lärt sig.

Bedömning:

Mikrolektionerna bidrar till att du utvecklar dina förmågor i flera av skolans ämnen (exempelvis SO, NO, svenska och musik). Förmågorna är t ex att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla din metakognitiva och din begreppsliga förmåga. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.