LPP Robotar

Syfte
(Varför ska vi arbeta med det här)
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Centralt innehåll

Teknik
Tekniska lösningar

. • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

The big five
(de fem viktigaste förmågorna)
Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Vi kommer att arbeta praktiskt genom att ta reda på vad som leder ström och vad som inte leder ström.
 • Vi undersöker hur man får en lampa att lysa. Vi kommer även att diskutera detta.
 • Vi kommer att läsa faktatexter.
 • Vi kommer att diskutera olika frågeställningar.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt genom att tillverka egna robotar.
 • Vårt tema Robotar genomsyrar även flera bildlektioner, engelska, matematik och musik.

Bedömning

(Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Löpande observationer i klassrummet.
 • Enskilda arbeten och grupparbete
 • Egen dokumentation
 • Deltagande i tillverkning av robotar.
 • Deltagande i experiment.