LPP – Skriva

Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • De berättande texter som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Arbetssätt

 • Bokstavsarbete
 • Bokstavsverser
 • Korsord
 • Gemensamhetsskrivning
 • Enskild skrivning
 • Ordbilder
 • Bokstavskort
 • Spel
 • Appar

Bedömning

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att klara de olika kunskapskraven ovan genom att ge respons både muntligt och skriftligt kontinuerligt under läsåret.
 • Klasskamrater kommer också att få läsa och ge respons på dina arbeten.