Läsläxa i skönlitterär bok – År 2

 

  1. Från och med vecka 11 är det ny läs läxa. Eleverna ska läsa ur en skönlitterär bok.
  2. Eleverna är indelade i olika grupper. Varje grupp läser ur en likadan bok.
  3. Läsläxan är uppbyggd på samma sätt som innan. Varje elev får ett antal sidor som de ska träna på att läsa flera gånger. De ska ha ett flyt i sin läsning och de ska läsa minst 15 minuter varje dag, gärna längre. Eleverna ska alltså inte fortsätta att läsa i boken.
  4. Till varje läs läxa har eleven en skrivuppgift. Skrivuppgiften får de på en stencil varje fredag.
  5. Varje fredag ska boken och skrivläxan med till skolan. Eleverna som tillhör samma läsgrupp kommer att få läsa delar av läsläxan för varandra.

Vad säger forskningen?

Det är väldigt viktigt att ni läser mycket hemma.

Forskningen påpekar att böcker och läsning stimulerar barns och ungdomars fantasi, känsloliv, tanke och språkliga utveckling samtidigt som de främjar deras psykiska välbefinnande.

Forskningen påtalar att skönlitteratur utvecklar fantasin mer än någon annan litteratur och menar att det är viktigt att stimulera fantasin eftersom en människa med fantasi har lättare att lösa uppgifter och problemsituationer i vardagslivet.

Forskningen förespråkar regelbunden läsning. Först kortare lässtunder på 10-15 minuter för att träna koncentrationen och sedan öka tiden till en halvtimme dagligen.