LPP Vårt samhälle

 • Karolina Antonsson
 • Lena Lenberg-Björkqvist

Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. (Samhällskunskap)

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (Svenska)

Kunskapskrav

SO:

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

SV:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska veta vad ett samhälle är.
 • Du ska känna till några yrken som finns i samhället.
 • Du ska känna till några viktiga samhällsfunktioner.
 • Du ska kunna skriva en beskrivande text med de vanliga skrivreglerna.
 • Du ska muntligt kunna berätta om hur ett samhälle är uppbyggt.

Centralt innehåll

SO:

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

SV:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Analysförmågan genom att kunna jämföra likheter och skillnader och kunna föreslå lösningar.

Den kommunikativa förmågan genom att samtala, resonera, motivera och att diskutera. Samt genom att kunna formulera egna meningar och att kunna redovisa.

Den metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva samt att reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att kunna skilja mellan fakta och värderingar.

Den begreppsliga förmågan genom att förstå innebörden av olika begrepp och att kunna använda begreppen i nya eller olika sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Läsa texter
 • Lyssna på när föräldrar berättar om sitt yrke
 • Grupparbete – vi ”bygger” ett samhälle
 • Samtal och diskutera
 • Skriva beskrivande texter

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på eleverna när de diskuterar och analyserar i stor och liten grupp.

Eleverna kommer under arbetets gång få utvärdera sitt eget lärande utifrån de konkretiserade kunskapskraven med hjälp av matriser.