LPP Religion

LPP Religion

Marie Durietz                  Lena Lenberg-Björkqvist

 Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Konkretisering av kunskapskraven

  • Du ska kunna resonera om vad religion är.
  • Du ska kunna berätta om viktiga delar från kristendomen, judendomen och islam.
  • Du ska kunna berätta om skapelseberättelsen från gamla testamentet.

Centralt innehåll

  • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Begreppsförmågan genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp och kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Analysförmågan genom att kunna beskriva orsaker och konsekvenser och att kunna jämföra likheter och skillnader.

Den kommunikativa förmågan genom att kunna samtala, resonera och diskutera.

Den metakognitiva förmågan genom att kunna tolka och reflektera och värdera sina kunskaper.

Förmågan om att hantera information genom att kunna skilja mellan fakta och värderingar.

 Så här arbetar vi

  • Läsa texter och arbeta med uppgifter till texter.
  • Se olika filmer och diskutera vad vi sett.
  • I grupper skapa ett eget grupparbete utifrån en 8-fältare för att skriva en egen faktatext.

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på dig när du diskuterar och analyserar i stor och liten grupp samt när du arbetar enskilt med frågor till texter som vi läst.

Elevinflytande:

Vi frågar barnen hur de vill arbeta, vilka arbetsformer och estetiska lärprocesser som ska finnas med samt hur de ska visa Lena och Marie vad  de har lärt sig.