LPP Här bor vi

Karolina Antonsson                  Lena Björkqvist Lenberg

Pedagogisk planering                                ”Här bor vi”

 Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Kunskapskrav

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar. Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Konkretisering av kunskapskraven

  • Du ska kunna ge exempel på några naturtyper som finns i Sverige.
  • Du ska känna till var de flesta människor bor och varför.
  • Du ska kunna berätta något om hur klimatet skiljer sig i vårt avlånga land.
  • Du ska kunna ge exempel på varför människor flyttar från en plats till en annan och vad det kan innebära för barn och familjer.

 

Centralt innehåll

SO:

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Begreppsförmågan genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp och kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Analysförmågan genom att kunna beskriva orsaker och konsekvenser och att kunna jämföra likheter och skillnader.

Den kommunikativa förmågan genom att kunna samtala, resonera och diskutera.

Den metakognitiva förmågan genom att kunna tolka och reflektera och värdera sina kunskaper.

Förmågan om att hantera information genom att kunna skilja mellan fakta och värderingar.

Så här arbetar vi

  • Läsa texter och arbeta med uppgifter till texten.
  • Studera kartor och utifrån kartorna reda ut olika begrepp.
  • Se olika filmer och diskutera vad vi sett.
  • I grupper skapa ett eget ”drömland” med hjälp av de begrepp vi lärt oss.

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på dig när du diskuterar och analyserar i stor och liten grupp. Samt när du arbetar enskilt med frågor till texter som vi läst.

Du kommer under arbetets gång få utvärdera ditt eget lärande utifrån de konkretiserade kunskapskraven med hjälp av matriser.