LPP – Halland och Varberg

Syfte:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Centralt innehåll:
SO, årskurs 1–3:

Att leva i närområdet

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kunskapskrav:
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)
Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi:

 • Stadsvandring i Varberg
 • Vi tittar på film.
 • Gruppdiskussioner
 • Besök på museet
 • Enskilt arbete
 • Vi diskuterar olika frågeställningar
 • GrupparbeteVi kommer att läsa texter och arbeta med texterna

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas) 

 • Löpande observationer i klassrummet
 • Redovisning
 • Samarbetsförmåga