LPP Forntiden

Syfte:

Att utveckla förståelse för vår historia som kallas för forntiden – stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

Centralt innehåll:

Att leva i världen:

  • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Att undersöka verkligheten:

  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav:

  • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  • Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Arbetsätt:

Du kommer att:

– på olika sätt få dokumentera det som du lär dig om forntiden, dina jämförelser och dina reflektioner
– få skriva egna berättelser och faktatexter inom ämnesområdet.
– få illustrera dina texter
– få se filmer
– titta på forntidspår i omgivningen
– läsa olika texter
– medverka i diskussioner

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

– med hjälp av egna ord och bilder beskriva och förklara hur det var att leva på forntiden.
– läsa och förstå texter som handlar om forntiden.
– använda tidslinjen och olika tidsbegrepp.
– skriva egna faktatexter med röd tråd och läslig handstil.
–  arbeta självständigt och i grupp.
– kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap, gravar och vapen.
– kunna beskriva hur man ser spår från forntiden i naturen.
– kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.