LPP – Tema Vatten

Karolina Antonsson   Lena Lenberg Björkqvist

LPP – ”Vatten”

Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Kunskapskrav

NO:

Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

SV:

Eleven kan återge grundläggande delar av information i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Konkretisering av kunskapskraven

NO:

 • Du kan de olika formerna av vatten (fast, flytande och gas) och kan förklara egenskaperna hos dessa.
 • Du kan förklara vattnets kretslopp i ord och bild.
 • Du ska kunna genomföra enkla laborationer där du ställer en hypotes, genomför laborationen och drar en enkel slutsats.

SV:

 • Du kan skriva en enkel faktatext.

Centralt innehåll

NO:

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

SV:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

Vi kommer att läsa texter och arbeta med texterna enskilt och i par. Vi kommer att se filmer och utföra olika laborationer. Vi kommer diskutera olika frågeställningar.

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Löpande observationer i klassrummet.
 • Enskilda arbeten.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.
 • Deltagande i experiment

Eleverna kommer under arbetets gång få utvärdera sitt eget lärande utifrån de konkretiserade kunskapskraven med hjälp av matriser.