LPP våren

Lena Lenberg-Björkqvist och Åsa Petersson

 Kunskapskrav:

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Centralt innehåll:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 Arbetssätt:

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 Bedömning:
(så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Bedömning sker genom att en vuxen lyssnar på dig när du diskuterar och analyserar i stor och liten grupp.
 • Vi kommer att bedöma din förmåga att klara de olika punkterna i kunskapskraven ovan med hjälp av ditt muntliga och skriftliga arbete.
 • Löpande observationer i klassrummet.