LPP – Luft

LPP – Tema Luft

Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Kunskapskrav

NO:

 • Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om luft.
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av kunskapskraven

NO:

 • Du kan berätta vilka olika gaser luft består av.
 • Du kan förklara fotosyntesen och dess betydelse.
 • Du ska kunna genomföra enkla laborationer där du ställer en hypotes, genomför laborationen och drar en enkel slutsats.

Centralt innehåll

NO:

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Vi kommer att läsa texter och arbeta med texterna enskilt och i par.
 • Vi kommer att se filmer
 • Vi kommer utföra olika laborationer.
 • Vi kommer diskutera olika frågeställningar.

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Löpande observationer i klassrummet.
 • Enskilda arbeten.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.
 • Deltagande i experiment

Eleverna kommer under arbetets gång få utvärdera sitt eget lärande utifrån de konkretiserade kunskapskraven med hjälp av matriser.