LPP Hösten

LPP Hösten

Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Kunskapskrav

NO

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer och årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Svenska:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. SV

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du ska kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen.
 • Du ska kunna berätta om årstiden hösten och förändringar som då sker i naturen.
 • Du ska kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter i närmiljön.
 • Du ska kunna genomföra fältstudier.
 • Du ska kunna göra observationer av hösten.
 • Du ska kunna namnge några vanliga djur och växter i din närmiljö
 • Du ska kunna dokumentera dina undersökningar och använda dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Du ska kunna skriva en enkel faktatext.

Centralt innehåll

NO

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera, formulera egna meningar och att kunna uttrycka egna åsikter.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att kunna skilja mellan fakta och värderingar och att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

Elevinflytande:

 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Se filmer
 • Göra fältstudier
 • Måla
 • Diskutera

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på dig när du diskuterar och analyserar i stor och liten grupp. Samt när du arbetar enskilt med frågor till texter som vi läst.