LPP Friktion Tyngdkraft

LPP – Tema Friktion och tyngdkraft

 Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämne fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Kunskapskrav

NO

 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse.
 • Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Konkretisering av kunskapskraven

 Centralt innehåll

NO

Kraft och rörelse

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

 Metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Analysförmågan genom att beskriva orsaker och konsekvenser. Jämföra likheter och skillnader och att kunna föreslå lösningar.

Kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och formulera egna meningar.

Metakognitiva förmågan genom att kunna pröva och ompröva och att kunna reflektera.

Förmågan om att hantera information genom att att kunna söka, samla och strukturera/sortera information.

Begreppslig förmåga genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp. Att kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Vi kommer att läsa texter och arbeta med texterna.
 • Vi kommer att se filmer
 • Vi kommer utföra olika laborationer.
 • Vi kommer diskutera olika frågeställningar.

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 • Löpande observationer i klassrummet.
 • Enskilda arbeten.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text och bild.
 • Deltagande i experiment

Eleverna kommer under arbetets gång få utvärdera sitt eget lärande.